พิพิธภัณฑ์อินทร์บุรี

แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมทีเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์ที่ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัด พระเทพสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและอุทัยธานี ที่ตั้งใจรวบรวมและจัดเก็บโบราณวัตถุซึ่งได้รักษา ไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2483 แต่เมื่อมีจำนวนโบราณวัตถุมากขึ้นและทุกชิ้นล้วนถูกต้องตามหลักวิชาการท่านจึงได้ส่งมอบที่แห่งนี้แก่กรมศิลปากร และขออนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี”

เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่สำคัญที่ส่วนมากขุดพบจากแหล่งโบราณ คดีบ้านคูเมือง แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย พร้อมกันนี้ยังมีเครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ พัดยศ พระพุทธรูป สมัยต่างๆ จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกัน สำหรับอาคารจัดแสดงนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน 2 หลัง แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ด้วยกัน ได้แก่ อาคารเพิ่ม ดุริยางกูร ชั้นบนของอาคารนี้จัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ส่วนชั้นล่างจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น อาคารศักดิ์บุรินทร์ ชั้นบนเป็นที่จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดี บ้านคูเมืองและแหล่งเตาแม่น้ำน้อย ส่วนชั้นล่างจัดแสดงการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand